2018.05.25-től
Adatvédelmi Szabályzat GDPR
Hotelmatrac – T-Textil Kft.:
1 Fogalom-meghatározások
1.1 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ
1.2 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
1.3 az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozásaljából
1.4 nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésénekljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza ha az adatkezelésljait és
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja
1.6 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel
1.7 címzett: az a természetes vagy jogi személy,zhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatotzlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
1.8 harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy,zhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak
1.9 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez